Ikrafttredelse av lov 31. mai 1974 nr. 19 om konsesjon og om forkjøpsrett for det offentlige ved erverv av fast eiendom (kosesjonsloven). Delegering av myndighet etter loven.

DatoFOR-1974-12-13-4049
DepartementLandbruks- og matdepartementet
PublisertAvd I 1974 1007
Ikrafttredelse01.01.1975
Sist endretFOR-1994-12-23-1123
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1974-05-31-19 jf LOV-2003-11-28-98-§22
Kunngjort
KorttittelDelegering etter konsesjonsloven

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. 13. desember 1974. Fremmet av Landbruksdepartementet. Endret 23 des 1994 nr. 1123.

1

Lov av 31. mai 1974 nr. 19 om konsesjon og om forkjøpsrett for det offentlige ved erverv av fast eiendom (konsesjonsloven) med endringer ved lov av 28. juni 1974 nr. 58 om odelsretten og åsetesretten trer i kraft 1. januar 1975.

2

Miljverndepartementet gis myndighet til å gjøre bruk av statens forkjøpsrett for å tilgodese naturvernformål og friluftsformål.

0Endret ved forskrift 23 des 1994 nr. 1123 (tidligere nr. 3).

3

Den myndighet som for øvrig er tillagt Kongen i §§ 2 første ledd og fjerde ledd siste punktum, 6, 11, 19, 20, 21, 23, 24 og 25 legges til Landbruksdepartementet.

Landbruksdepartementet kan delegere myndigheten videre til andre departement og andre organer.

0Endret ved forskrift 23 des 1994 nr. 1123 (tidligere nr. 4).