Ikrafttredelse av lov av 30. mai 1975 nr. 18, Sjømannslov, og delegasjon av myndighet.

DatoFOR-1975-08-08-2
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 1975 s 550
Ikrafttredelse01.12.1975
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1975-05-30-18
Kunngjort
KorttittelDelegering av myndighet etter sjømannsloven

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. 8. august 1975 med hjemmel i sjømannslov av 30. mai 1975 nr. 18. Fremmet av Handelsdepartementet.

I

I henhold til § 55 i sjømannslov av 30. mai 1975 nr. 18 bestemmes at loven skal tre i kraft 1. desember 1975.

II

I medhold av vedkommende bestemmelser i sjømannslov av 30. mai 1975 nr. 18 bestemmes:

1.Direktoratet for sjømenn bemyndiges til
a)å utferdige forskrifter/treffe bestemmelse i medhold av lovens § 3 første ledd, § 4 annet og tredje ledd, § 5 tredje ledd, § 7 annet ledd, § 8 femte, sjette, sjuende og åttende ledd, § 13, § 16 nr. 5, § 18 fjerde ledd, § 21 åttende ledd, § 22 tredje og femte ledd første punktum, § 26 tredje ledd, § 27 sjuende ledd, § 28 nr. 5 og 6, § 30 fjerde ledd, § 33 første ledd, § 40 tredje ledd, § 42 tredje ledd, § 46 tredje ledd, § 47 første og annet ledd, § 49 tredje ledd, § 50 fjerde og femte ledd, § 51 og § 54 første ledd.
b)i den utstrekning det finner det påkrevet å bemyndige sjømannskontorer innen riket og norske utenriksstasjoner til å treffe forføyninger etter de under a) nevnte bestemmelser.
2.Myndigheten etter lovens § 26 fjerde ledd legges til Sosialdepartementet.