Ikrafttredelse av lov 19. desember 1975 nr. 70 om brigde i odelsretten og åsetesretten m.m. Del. av fullmakt.

DatoFOR-1975-12-19-2
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertI 1975 s 1027
Ikrafttredelse01.01.1976
Sist endretFOR-2011-02-11-137
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1974-06-28-58-§27, LOV-1974-06-28-58-§29, LOV-1974-06-28-58-§31, LOV-1974-06-28-58-§32
Kunngjort
KorttittelDelegering av myndighet etter odelsloven

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 19. desember 1975. Fremmet av Justis- og politidepartementet.
Endringer: Endret ved forskrifter 15. april 1977 nr. 3, 11 feb 2011 nr. 137.

I

Loven tar til å gjelde 1. januar 1976.

II

0Opphevet 11 feb 2011, jf. forskrift 11 feb 2011 nr. 137.

III

Følgjande tidlegare føresegner om delegasjon av fullmakt til odelsfrigjering vert med dette oppheva (likevel slik at føresegnene framleis skal gjelde når saka vert handsama etter den eldre lovgjevinga, jfr. odelslova § 79):

1.Kgl. resolusjon 2. juni 1970 om m. a. delegasjon av myndigheit etter oreigningslova, avsnitt V.
2.Kgl. resolusjon 6. april 1962 om fullmakt for Landbruksdepartementet etter jordlova, avsnitt IV.
3.Kgl. resolusjon 4. desember 1964 om overføring av fullmakt etter oreigningslova § 9.
4.Kgl. resolusjon 15. desember 1972 om fullmakt m. a. til å gjere vedtak etter veglova og oreigningslova, avsnitt IV, for så vidt gjeld fullmakta til å gjere vedtak etter oreigningslova § 9.