Delegering av myndighet til Direktoratet for vilt og ferskvannsfisk etter fjellova § 25, § 26 og § 29.

DatoFOR-1976-01-08-4297
DepartementKlima- og miljødepartementet
Publisert
Ikrafttredelse08.01.1976
Sist endretFOR-2013-12-19-1757 fra 01.01.2014
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1975-06-06-31-§25, LOV-1975-06-06-31-§26, LOV-1975-06-06-31-§29, FOR-1975-11-21-4, jf. FOR-2013-03-15-283
Kunngjort
KorttittelDeleg. myndighet etter fjellova

Hjemmel: Fastsatt av Miljøverndepartementet (nå Klima- og miljødepartementet) 8. januar 1976 med hjemmel i lov 6. juni 1975 nr. 31 om utnytting av rettar og lunnende m.m. i statsallmenningane (fjellova) § 25, § 26 og § 27, jf. delegeringsvedtak 21. november 1975 nr. 4.
Tilføyd hjemmel: Delegering 15 mars 2013 nr. 283 av myndighet til Miljødirektoratet.
Endringer: Endret ved forskrift 19 des 2013 nr. 1757. 

Ved kgl.res. av 21. november 1975 nr. 4 er det bl.a. bestemt:

(1.)at Klima- og miljødepartementet skal ha den myndighet som er tillagt departementet i fjellovens kap. XI og XII. Klima- og miljødepartementet skal dessuten være klageinstans etter lovens § 10, 2. ledd når det gjelder fjellstyrevedtak med hjemmel i kap. XI og XII.
(4.)at den myndighet som i § 38 er tillagt Kongen til å fastsette overgangsbestemmelser i samband med iverksetting av kap. XI og XII delegeres til Klima- og miljødepartementet.
(5.)at den myndighet som er tillagt Kongen i § 25, § 26 og § 29 blir delegert til Klima- og miljødepartementet.

I resolusjonens pkt. 7 er det forutsatt at Klima- og miljødepartementet kan delegere den myndighet departementet har fått iflg. resolusjonen til Direktoratet for vilt og ferskvannsfisk.1 Under henvisning til dette delegeres hermed til Direktoratet for vilt og ferskvannsfisk den myndighet som Klima- og miljødepartementet i henhold til det foran anførte har fått ved nevnte resolusjon. Delegeringen medfører også at Direktoratet for vilt og ferskvannsfisk blir klageinstans etter § 10, 2. ledd når det gjelder vedtak av fjellstyret med hjemmel i kap. XI og XII.

0Endret ved forskrift 19 des 2013 nr. 1757 (i kraft 1 jan 2014).
1Nå Direktoratet for naturforvaltning.