Forskrift om ikrafttredelse av dyrevernloven. Delegering av myndighet.

DatoFOR-1976-11-19-3371
DepartementLandbruks- og matdepartementet
PublisertI 1976 s 788
Ikrafttredelse01.01.1977
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1974-12-20-73-§34
Kunngjort
KorttittelForskrift om delegering etter dyrevernloven

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. 19. november 1976. Fremmet av Landbruksdepartementet.

I.

Lov av 20. desember 1974 nr. 73 om dyrevern trer i kraft 1. januar 1977 unntatt bestemmelsen i § 13 nr. 2 for så vidt angår kupering av hale på hund.

II.

Den myndighet som i lovens § 22 er tillagt Kongen, delegeres til Landbruksdepartementet.

III.

Den myndighet som i loven er tillagt «departementet», skal utøves av Landbruksdepartementet.

IV.

Tillatelse til å drive hundekennel, hundepensjonat o.l., gitt av dyrevernsnemndene i medhold av § 10 nr. 15 i lov av 7. juni 1935 um dyrevern, tillatelse til å drive handel med hest eller hund, gitt av politiet i medhold av § 10 nr. 16 i samme lov, og tillatelse til å drive smertevoldende forsøk med dyr, gitt av Sosialdepartementet i medhold av § 14 i samme lov, gjelder inntil 1, januar 1978.