Forskrift om oppheving av lov av 1. mars 1940 nr. 1 om yrkesskoler for håndverk og industri. Del. av fullmakt vedr. ingeniørhøgskoler og kunsthåndverksskoler.

DatoFOR-1977-01-07-3540
DepartementKunnskapsdepartementet
PublisertI 1977 12
Ikrafttredelse17.02.1977
Sist endretFOR-1989-12-22-1273
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1970-06-19-58-§3.
Kunngjort
KorttittelForskrift om del. ang. ingeniør/kunstskoler

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. av 7. januar 1977. Fremmet av Kirke- og undervisningsdepartementet. Endret 19. april 1985 nr. 851. (Ved resolusjon 22. desember 1989 nr. 1273 er ansvaret for denne forskrift lagt til Utdannings- og forskningsdepartementet).

I

Lov av 1. mars 1940 nr. 1 om yrkesskoler for håndverk og industri oppheves fra 7. januar 1977.

II

Kirke- og undervisningsdepartementet1 har fullmakt til å fastsette bestemmelser om organisering av undervisningen og om virksomheten ellers, om eksamen, vitnemål, studentopptak o.l. ved ingeniørhøgskolene.

1Utdannings- og forskningsdepartementet, ifølge res. 22. des. 1989 nr. 1273.

III

Inntil ingeniørhøgskolene hører under ansvarsområdet for de regionale høgskolestyrer, jfr. reglement fastsatt ved kgl.res. 20. februar 1976, har Kirke- og undervisningsdepartementet1 fullmakt til å fastsette styringsstruktur for ingeniørhøgskolene. Kirke- og undervisningsdepartementet1 har i samme tidsrom også fullmakt til å tilsette tjenestemenn ved disse høgskolene, jfr. tjenestemannslovens § 2 nr. 1, og til å gjøre vedtak som omhandlet i tjenestemannslovens § 2 nr. 2 og § 39.

1Utdannings- og forskningsdepartementet, ifølge res. 22. des. 1989 nr. 1273.