Ikraftredelse av lov av 14. juni 1974 nr. 39 om eksplosive varer. Delegasjon av fullmakt m.v.

DatoFOR-1977-03-18-4194
DepartementArbeids- og sosialdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet
PublisertISBN 82-504-1372-5
Ikrafttredelse01.04.1977
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1974-06-14-39-§1, LOV-1974-06-14-39-§2, LOV-1974-06-14-39-§25, LOV-1974-06-14-39-§26, LOV-1974-06-14-39-§45.
Kunngjort
KorttittelIkrafttredelse av lov om eksplosive varer.

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl. res. av 18. mars 1977. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet.

I

Loven med unntak av § 3 første ledd trer i kraft 1. april 1977 for Norge utenom Svalbard.

II

Lovens § 3 første ledd trer i kraft 1. april 1978 for Norge utenom Svalbard.

III

I medhold av lovens § 1 annet ledd b bestemmes at de bestemmelser om transport av eksplosiv vare som er gitt i eller i medhold av loven, også skal gjelde for transport av eksplosiv vare som er bestemt for eller som tilhører Forsvaret, når transporten ikke er undergitt militær kommando.

IV

I medhold av lovens § 2 siste ledd bestemmes at loven ikke skal gjelde for eksplosiv vare som utelukkende brukes til eller som er bestemt for fremstilling av legemidler.

V

I medhold av lovens § 25 bestemmes at tillatelse til erverv av eksplosiv vare skal gis av politimesteren i det distrikt hvor varen skal brukes eller av politiet (lensmannen) på det stedet hvor varen skal brukes, etter nærmere regler fastsatt av Kommunal- og arbeidsdepartementet. Departementet kan bestemme at tillatelsen til erverv av alle eller bestemte typer eksplosive varer skal gis av annen myndighet.

VI

I medhold av lovens § 26 bestemmes at tillatelse til handel med pyroteknisk vare gis av brannstyret i den kommune hvor virksomheten skal drives. Tillatelse til handel med annen eksplosiv vare gis av politimesteren i det distrikt hvor virksomheten drives. Kommunal- og arbeidsdepartementet kan bestemme at tillatelse til å drive handel med alle eller bestemte typer eksplosive varer skal gis av annen myndighet.

VII

I bestemmelser om skytevåpen og ammunisjon fastsatt ved kgl. res. av 25. januar 1963 i medhold av lov 9. juni 1961 om skytevåpen og ammunisjon gjøres følgende endringer:

Under del II oppheves punkt 4 første ledd og punkt 5.