Delegasjon til fylkesmannen i oreigningssaker m.m.

DatoFOR-1977-04-15-3
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertI 1977 s 285
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1959-10-23-3-§5, LOV-1959-10-23-3-§2
Kunngjort
KorttittelDeleg. til fylkesmannen i oreigningssaker m.m.

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. 15. april 1977. Fremmet av Justisdepartementet.

I

I medhold av § 5 i lov 23. oktober 1959 nr. 3 om oreigning av fast eigedom blir myndighet til å gi samtykke til eiendomsinngrep delegert til fylkesmannen, for så vidt gjelder følgende numre i loven § 2:

nr. 3

nr. 10

nr. 11

nr. 12

nr. 18

nr. 28

nr. 31

nr. 33

nr. 38

nr. 39

nr. 42

Vedkommende departement har full kompetanse som overordnet organ for så vidt myndighet til å gi samtykke til eiendomsinngrep er delegert til fylkesmannen (Kommunaldepartementet for nr. 12 og 31, Fiskeridepartementet for nr. 10, 11 og 28, Kirke- og undervisningsdepartementet for nr. 3, 38 og 39, Samferdselsdepartementet for nr. 18 og 33, Sosialdepartementet for nr. 42). Videre delegeres til de nevnte departementer til å gjøre vedtak om eiendomsinngrep for så vidt myndighet til å gi samtykke er delegert til fylkesmannen.

II

Bestemmelser om delegasjon av myndighet som nevnt i nr. 1, gitt ved kgl.res. 2. juni 1960 nr. 1 del II, oppheves.

III

Myndighet til å gi samtykke til eiendomsinngrep som i henhold til § 5 i lov 23. oktober 1959 nr. 3 om oreigning av fast eigedom er eller blir delegert til et departement, kan med Justisdepartementets samtykke delegeres videre til fylkesmannen med mindre annet er særskilt bestemt.

IV

Kommunal- og arbeidsdepartementet kan delegere videre til fylkesmannen fullmakten etter kgl.res. 2. september 1960 til å gi samtykke til at oreigningsinngrep blir satt i verk i samsvar med oreigningslovens § 25 når inngrepet skal skje i medhold av bygningsloven.

V

I kgl.res. 19. desember 1975 del II (delegasjon og fastlegging av fullmakter etter lov 28. juni 1974 nr. 58 om odelsretten og åseteretten) gjøres disse endringer m.h.t. fullmakten etter § 32 til å fri jord for eldre odelsrett: 

I henvisningen i nr. 3 første punktum til forskjellige kongelige resolusjoner tilføyes nærværende resolusjon i oppregningen, slik:

«... 24. januar 1964, 11. juni 1965 og 15. april 1977, skal og ha ...» 

I nr. 4 skal nytt annet punktum lyde:

Ved delegasjon til fylkesmannen etter bygningslova § 15 andre leden siste punktum gjeld delegasjonen også retten til å fri jord for eldre odelsrett om ikkje anna er fastsett.