Forskrift om iverksetting av samferdselsloven.

DatoFOR-1977-06-10-9106
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertI 1977 s 607
Ikrafttredelse01.07.1977
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1976-06-04-63-§29
Kunngjort
KorttittelForskrift om iverksetting av samferdselsl

Fastsatt ved kgl.res. 10. juni 1977. Fremmet av Samferdselsdepartementet. 

1.Lov av 4. juni 1976 nr. 63 om samferdsel trer i kraft 1. juli 1977.
2.Fiskeridepartementet treffer vedtak etter samferdselslovens § 28 om omførselssalg med motorvogn, og kan også treffe vedtak etter §§ 13-18, 21 og 29 i samband med løyver for omførselssalg med motorvogn og behandlingen av saker om slike løyver. Sosialdepartementet kan etter samferdselslovens § 13 jfr. § 7 gi forskrifter om krav til fører og annet personell i sykevogn. Det er ellers Samferdselsdepartementet som er vedkommende departement etter samferdselsloven.
3.§ 122 nr. 2 i kjøretøyforskriftene fastsatt av Samferdselsdepartementet 31. desember 1969 med hjemmel i vegtrafikkloven av 18. juni 1965 nr. 4 med senere endringer, skal gjelde ved kontroll etter samferdselslovens § 19.