Resolusjon om delegering av myndighet til å gi forskrifter om begrensninger i adgangen til å sysselsette arbeidtakere under 18 år.

DatoFOR-1977-08-19-3490
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
PublisertI 1977 s 791
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1977-02-04-4-§7
Kunngjort
KorttittelRes. om delegering, arbeidstaker under 18 år

Fastsatt ved kgl.res. av 19. aug. 1977 med hjemmel i lov 4. februar 1977 nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø § 7 nr. 2. Fremmet av Kommunaldepartementet. 

Direktoratet for arbeidstilsynet kan fastsette forskrifter som begrenser adgangen til å sysselsette personer under 18 år i arbeid som kan utsette dem for ulykkes- eller helsefare. Direktoratet fastsetter herunder hvilke former for arbeid som ikke skal tillates og fastsetter eventuelt vilkår for sysselsetting.