Delegasjon av myndighet til å fastsette nærmere bestemmelser om arbeidervern og arbeidsmiljø.

DatoFOR-1977-10-07-8619
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
PublisertI 1977 s 847
Ikrafttredelse07.10.1977
Sist endretFOR-1996-11-19-1063
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1977-02-04-4-§17, LOV-1977-02-04-4-§18
Kunngjort
KorttittelForskrift om delegering etter AML

Fastsatt av Kommunal- og arbeidsdepartementet med hjemmel i lov av 4. februar 1977 nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø § 17 nr. 4 og § 18 nr. 3. Endret 19 nov 1996 nr. 1063 (vedtaket kunngjort i sin helhet).

1.Direktoratet for arbeidstilsynet gis myndighet til å fastsette nærmere bestemmelser etter § 17 nr. 4 i lov av 4. februar 1977 nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø (arbeidsmiljøloven).
2.Direktoratet for arbeidstilsynet gis myndighet etter arbeidsmiljøloven § 18 nr. 2 annet ledd til å forby omsetning av et stoff om en produsent eller importør forsømmer sin meldeplikt eller merkeplikt, eller ikke gir de supplerende opplysninger som kreves i medhold av § 18 nr. 1 bokstav c.
3.Direktoratet for arbeidstilsynet gis myndighet etter arbeidsmiljøloven § 18 nr. 3 første ledd til å gi nærmere bestemmelser om produsenters og importørers plikter etter § 18.
4.Melding om et stoffs navn, sammensetning, fysikalske og kjemiske egenskaper, samt supplerende opplysninger som måtte kreves for å fastslå stoffets farlighetsgrad gis til Produktregisteret. Direktoratet for arbeidstilsynet og Statens arbeidsmiljøinstitutt gis også myndighet til å innhente opplysninger hos produsent/importør, jf. arbeidsmiljøloven § 18 nr. 1 bokstav c.
5.Direktoratet for arbeidstilsynet gis myndighet etter arbeidsmiljøloven § 18 nr. 2 første ledd til å kreve at produsenter eller importører foretar undersøkelser eller leverer prøve til undersøkelse for å få fastslått stoffets farlighetsgrad.
6.Kommunal- og arbeidsdepartementet får fullmakt til å foreta endringer i delegeringen.