Delegasjon av myndighet i henhold til lov om Statskontrol med Skibes Sjødygtighed og lov om Sjøfarten.

DatoFOR-1978-12-01-1
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 1978 s 768
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1903-06-09-7-§1, LOV-1903-06-09-7-§3, LOV-1903-06-09-7-§93, LOV-1903-06-09-7-§100
Kunngjort
KorttittelDelegering til SFD etter sjødygtighedsloven

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. 1. desember 1978. Fremmet av Handelsdepartementet.

I

a.Den myndighet som er tillagt Kongen i lov 9. juni 1903 nr. 7 om Statskontrol med Skibes Sjødygtighed m.v. § 1 tredje ledd nr. 2 og 3, § 1 fjerde ledd og § 3, delegeres til Departementet for handel og skipsfart.
b.Myndighet etter lovens § 1 tredje ledd nr. 2 og § 3 delegeres til Olje- og energidepartementet for så vidt angår de boretekniske sider som er tillagt Oljedirektoratet i medhold av kgl.res. 3. oktober 1975, jfr. lov 21. juni 1963 om utforskning og utnyttelse av undersjøiske naturforekomster § 3.

II

Sjøfartsdirektoratet bemyndiges til å gi forskrifter og treffe enkeltvedtak samt utføre den nødvendige kontroll i medhold av

a)lov 9. juni 1903 nr. 7 om Statskontrol med Skibes Sjødygtighed m.v. § 1 tredje ledd nr. 1, § 93 annet ledd og § 110, og
b)lov 20. juli 1893 nr. 1 om sjøfarten § 323 nr. 1-3 og 5-7.