Ikrafttredelse av lov av 9. juni 1978 nr. 45 om likestilling mellom kjønnene. Unntak fra loven og delegasjon av fullmakt

DatoFOR-1979-03-09-1
DepartementBarne- og likestillingsdepartementet
PublisertI 1979 s. 115
Ikrafttredelse15.03.1979
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1978-06-09-45-§2, LOV-1978-06-09-45-§22 jf. LOV-2013-06-21-59-§3
Kunngjort
KorttittelUnntak fra og deleg. etter likestillingsloven

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 9. mars 1979. Fremmet av Forbruker- og adm.dep. (nå Barne- og likestillingsdepartementet). 

1.Loven trer i kraft 15. mars 1979.
2.Med hjemmel i lovens § 2 tredje ledd unntas fra lovens virkeområde militær tjeneste i Forsvaret innenfor rammene av Stortingets vedtak om kvinners tjeneste i Forsvaret.
3.Kongens myndighet til å gi regler om Likestillingsombudets, Klagenemndas og Likestillingsrådets organisasjon og virksomhet delegeres til Forbruker- og administrasjonsdepartementet.