Forskrift om ikrafttredelse av kap. 11 i lov av 8. juni 1979 nr. 49 om endringer i lov 9. juni 1903 nr. 7 om Statskontrol med Skibes Sjødygtighed m.v. og i visse andre lover. Delegering av myndighet.

DatoFOR-1979-10-12-1
DepartementKlima- og miljødepartementet
Publisert
Ikrafttredelse01.11.1979
Sist endretFOR-2013-12-19-1757 fra 01.01.2014
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1903-06-09-7-§116
Kunngjort
KorttittelDelegering til KMD etter sjødyktighetsloven

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. av 12. oktober 1979. Fremmet av Miljøverndepartementet (nå Klima- og miljødepartementet).
Endringer: Endret ved forskrift 19 des 2013 nr. 1757. 

1.Kapittel 11 i lov om Statskontrol med Skibes Sjødygtighed trer i kraft fra 1. november 1979.
2.Gjennomføringen av kapittel 11 i lov om Statskontrol med Skibes Sjødygtighed hører under Klima- og miljødepartementet, jfr. lovens § 3 første ledd.
3.Klima- og miljødepartementet gis myndighet til å fastsette i hvilken utstrekning kapittel 11 i lov om Statskontrol med Skibes Sjødygtighed skal gis anvendelse på skip av mindre drektighet enn 50 brutto registertonn osv., jfr. § 1 tredje ledd.
4.Klima- og miljødepartementet gis myndighet til å fastsette i hvilken utstrekning kapittel 11 i lov om Statskontrol med Skibes Sjødygtighed skal gjelde for utenlandske skip og innretninger, jfr. lovens § 1, fjerde ledd.
5.Klima- og miljødepartementet gis myndighet til å fastsette forskrifter i medhold av lov om Statskontrol med Skibes Sjødygtighed § 116.
6.Klima- og miljødepartementet gis myndighet til å fastsette om bestemmelser om forurensning fra skip gitt i eller i medhold av lov om Statskontrol med Skibes Sjødygtighed skal få anvendelse på luftputefartøyer, jfr. lov om luftputefartøyer av 17. juni 1966 nr. 2 § 3 a.
0Endret ved forskrift 19 des 2013 nr. 1757 (i kraft 1 jan 2014).