Forskrift om ikrafttreden av og delegering etter endringslov 23. juni 1978 nr. 69 til lov om skytevåpen og ammunisjon

DatoFOR-1980-03-14-8941
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertI 1980 s 194
Ikrafttredelse01.04.1980
Sist endretFOR-1982-12-17-1750
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1961-06-09-1
Kunngjort
KorttittelForskrift om delegering etter våpenloven

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl. res. 14. mars 1980.

I

Lov av 23. juni 1978 nr. 69 om endring av lov av 9. juni 1961 om skytevåpen og ammunisjon m.v. settes i kraft 1. april 1980.

II

Fra samme tid bestemmes i medhold av nevnte lov:

Justisdepartementet bemyndiges til å gi bestemmelser om:

1.Forbud mot å kjøpe eller på annen måte erverve våpen eller liknende som ikke faller inn under § 1 (lovens § 7 nytt sjuende ledd).
2.Forbud mot å eie eller inneha våpen eller liknende som ikke faller inn under § 1 (lovens § 8 nytt annet ledd).
3.Unntak fra bevillingsplikten for våpen som er nevnt i lovens § 5 (lovens § 16 første ledd).
4.Forbud mot å innføre eller utføre våpen eller liknende som ikke faller under lovens § 1 (lovens § 23 nytt tredje ledd).
5.Oppbevaring av og rådighet over skytevåpen, våpendeler og ammunisjon (lovens § 29 fjerde ledd og femte ledd).
6.Overgangsbestemmelser som nevnt i lovens Del II.

III

Fra samme tid innføres i bestemmelser gitt ved kgl.resolusjon av 25. januar 1963 om ikrafttredelse m.v. av våpenloven av 9. juni 1961 et nytt annet ledd i Del II punkt 1, med følgende ordlyd. (Tillegget innarbeidet i teksten.)