Forskrift om delvis ikrafttredelse av lov 8. feb. 1980 nr. 3 om endr. i lov 7. juni 1935 nr. 2 om tinglysning og i en del andre lover. Delegasjon av fullmakt. Føring av løsøreregister og regnskapsregister.

DatoFOR-1980-11-21-6
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertI 1980 s 811
Ikrafttredelse01.01.1981
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1935-06-07-2
Kunngjort
KorttittelForskrift om delegering etter div. lover

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. av 21. november 1980. Fremmet av Justis- og politidepartementet.

I.

I medhold av lov 8. februar 1980 nr. 3 om lov om endringer i lov 7. juni 1935 nr. 2 om tinglysing og i en del andre lover del VII (1) bestemmes:

1.Lov 8. februar 1980 nr. 3 om endringer i lov 7. juni 1935 nr. 2 om tinglysing og i en del andre lover trer i kraft 1. januar 1981.
2.Lovens del V, om endring i lov 13. mai 1977 nr. 35 om regnskapsplikt mv. § 16 fjerde og følgende ledd og del VI om endring i lov 2. juni 1978 nr. 37 om godtroerverv av løsøre § 4 nr. 2 for så vidt gjelder tinglyst salgspant i henhold til panteloven § 3 - 17 tredje ledd, trer likevel ikke inntil videre ikke i kraft.
3.Kongens myndighet etter lovens del VII (1) legges til Justisdepartementet for så vidt gjelder ikraftsetting av de deler av loven som er nevnt under pkt. 2 foran.

II.1

1Forskrift av 18. desember 1987 nr. 985 trer i stedet for del II.

III.

1.- - -1
2.Kongens myndighet etter lov 4. juni 1976 nr. 59 om aksjeselskaper § 11-14 annet og følgende ledd og lov 13. mai 1977 nr. 35 om regnskapsplikt mv. § 16 femte og følgende ledd, slik bestemmelsene lyder etter endringene ved lov 8. februar 1980 legges til Handelsdepartementet.
1Se nå lov 4 juni 1991 nr. 47.