Forskrift om delegasjon av myndighet til Justisdep. etter Grunnlovens § 20 - søknader om benådning.

DatoFOR-1981-06-05-8703
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
Publisert
Ikrafttredelse05.06.1981
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1814-05-17-§20
Kunngjort
KorttittelForskr. om del. av mynd. - benådningssøknad

1. Kongens myndighet etter Grunnlovens § 20 til å avslå søknader om benådning, delegeres til Justisdepartementet.

2. I medhold av forvaltningslovens § 24, fjerde ledd, gjøres følgende endring i kgl. res. av 16. des. 1977: VI. 1. bokstav a), tredje pkt. skal lyde: Grunngivningsplikten etter § 24, første og annet ledd, gjelder heller ikke for vedtak i sak om benådning av lovbrytere, herunder Justisdepartementets avslag på benådningssøknader, for vedtak om avslag på søknad om adopsjon, for påbud som gis av politiet for å opprettholde ro og orden, for vedtak om forflytning og opprykk i høyere grad i samsvar med gjeldende befalsordning, eller for vedtak om forflytning av flyttepliktige tjenestemenn i utenrikstjenesten, jfr. utenrikslovens § 10.

3. Resolusjonen trer i kraft straks.