Delegering av myndighet til Sjøfartsdirektoratet etter sertifiseringsloven § 2, § 3, § 4, § 5 og § 7.

DatoFOR-1981-12-18-4282
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
Publisert
Ikrafttredelse18.12.1981
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1981-06-05-42-§2, LOV-1981-06-05-42-§3, LOV-1981-06-05-42-§4, LOV-1981-06-05-42-§5, LOV-1981-06-05-42-§7, FOR-1981-12-11-1
Kunngjort
KorttittelDelegering til SFD etter sertifiseringsloven

Fastsatt av Departementet for handel og sjøfart 18. desember 1981 med hjemmel i lov av 5. juni 1981 nr. 42 om sertifikatpliktige stillinger på norske skip, borefartøy og andre flyttbare innretninger i sjøen (Sertifiseringsloven) § 2, § 3, § 4, § 5 og § 7, jf. delegeringsvedtak av 11. desember 1981 nr. 1. 

Ved kgl.res. av 11. desember 1981 nr. 1 ble Kongens myndighet i henhold til lov av 5. juni 1981 nr. 42 om sertifikatpliktige stillinger på norske skip, borefartøy og andre flyttbare innretninger i sjøen (Sertifiseringsloven) § 2 - § 7 delegert til Handelsdepartementet.

I samsvar med tidligere delegering av myndighet vedrørende sertifisering av maritimt personell jf. kgl.res. av 19. desember 1980 og Handelsdepartementets brev av 8. januar 1981, videredelegeres Handelsdepartementets myndighet i henhold til nevnte lovs § 2, § 3, § 4, § 5 og § 7 til Sjøfartsdirektoratet.