Delegering av myndighet til Skattedirektoratet etter skatteloven, skattebetalingsloven og ligningsloven.

DatoFOR-1982-01-22-1998
DepartementFinansdepartementet
Publisert
Ikrafttredelse22.01.1982
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1911-08-18-8-§37, LOV-1911-08-18-8-§42, LOV-1911-08-18-8-§42b, LOV-1911-08-18-8-§43, LOV-1911-08-18-8-§44, LOV-1911-08-18-8-§45, LOV-1911-08-18-8-§48, LOV-1911-08-18-8-§50, LOV-1911-08-18-8-§51, LOV-1911-08-18-8-§51a, LOV-1911-08-18-8-§80, LOV-1952-11-21-2-§5, LOV-1952-11-21-2-§6, LOV-1952-11-21-2-§8, LOV-1980-06-13-24-§7-1
Kunngjort
KorttittelDelegering til SKD etter sktl, sktbl og lignl

Fastsatt av Finans- og tolldepartementet 22. januar 1982 med hjemmel i lov av 18. august 1911 nr. 8 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) § 37 bokstav b fjerde og sjette punktum, § 42 første ledds siste punktum, § 42b nr. 3 samt nr. 5, 6, 7 og 8, § 43 annet ledd bokstav e, § 44 første ledd bokstav a, annet ledd annet punktum og tredje ledd siste punktum, § 45 tolvte ledd siste punktum og trettende ledd någjeldende siste punktum, § 48 annet ledd annet punktum, § 50 annet ledd bokstav a nest siste ledd, § 51 fjerde ledd og femte ledd nest siste punktum, § 51a siste ledd, någjeldende § 80 og tidligere § 80 nr. 1, lov av 21. november 1952 nr. 2 om betaling og innkreving av skatt § 5 nr. 1 bokstav c, § 6 nr. 2 og 3, § 8 nr. 1 tredje ledd, og lov av 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven) § 7-1 nr. 1 og 3. 

Finansdepartementet delegerer til Skattedirektoratet å treffe avgjørelser og gi forskrifter, i medhold av de nedenfor nevnte bestemmelser. Forskrifter og bestemmelser som tidligere er gitt av Riksskattestyret i medhold av bestemmelsene skal gjelde inntil Finansdepartementet eller Skattedirektoratet bestemmer noe annet.

-lov av 18. august 1911 nr. 8 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) § 37 bokstav b fjerde og sjette punktum, § 42 første ledds siste punktum, § 42b nr. 3 samt nr. 5, 6, 7 og 8, § 43 annet ledd bokstav e, § 44 første ledd bokstav a, annet ledd annet punktum og tredje ledd siste punktum, § 45 tolvte ledd siste punktum og trettende ledd någjeldende siste punktum, § 48 annet ledd annet punktum, § 50 annet ledd bokstav a nest siste ledd, § 51 fjerde ledd og femte ledd nest siste punktum, § 51a siste ledd, någjeldende § 80 og tidligere § 80 nr. 1,
-lov av 21. november 1952 nr. 2 om betaling og innkreving av skatt § 5 nr. 1 bokstav c, § 6 nr. 2 og 3, § 8 nr. 1 tredje ledd,
-lov av 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven) § 7-1 nr. 1 og 3.