Delvis ikrafttredelse av lov av 29. mai 1981 nr. 38 om viltet. Delegering av myndighet.

DatoFOR-1982-04-02-592
DepartementKlima- og miljødepartementet
PublisertAvd I 1982 133
Ikrafttredelse02.04.1982
Sist endretFOR-2013-12-19-1757 fra 01.01.2014
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1981-05-29-38, jf. FOR-2013-03-15-283
Kunngjort
KorttittelDelvis ikrafttr. viltloven. Delegering.

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 2. april 1982. Fremmet av Miljøverndepartementet (nå Klima- og miljødepartementet).
Tilføyd hjemmel: Delegering 15 mars 2013 nr. 283 av myndighet til Miljødirektoratet.
Endringer: Endret ved forskrift 19 des 2013 nr. 1757. 

1.I henhold til lov om viltet av 29. mai 1981 nr. 38 § 57, bestemmes at loven trer i kraft fra 2. april 1982, med unntak av § 5, § 56 og § 51.
2.Den myndighet som etter lov av 29. mai 1981 nr. 38 om viltet er tillagt departementet legges til Klima- og miljødepartementet.
3.Den myndighet som etter samme lov er tillagt Kongen og departementet delegeres til Direktoratet for vilt og ferskvannsfisk1 med følgende unntak.
a.Kongen beholder myndighet til å treffe vedtak etter følgende bestemmelser:

§ 7, 2. ledd første punktum § 8, § 12, § 26 nr. 7, § 39, § 40, § 49, 1. ledd.

b.Den myndighet som i lovens § 6, 3. ledd er tillagt Kongen delegeres til Klima- og miljødepartementet. Myndighet til å gi nærmere regler om viltnemndenes organisasjon og virksomhet delegeres til Direktoratet for vilt og ferskvannsfisk.1

Den myndighet som etter lovens § 9, 1. ledd, er tillagt Kongen delegeres til Klima- og miljødepartementet.

Den myndighet som etter lovens § 7, 2. ledd, annet punktum, er lagt til departementet forblir i Klima- og miljødepartementet. 

0Endret ved forskrift 19 des 2013 nr. 1757 (i kraft 1 jan 2014).
1Nå Direktoratet for naturforvaltning.