Forskrift om delegering av myndighet til å gi forskrifter etter arbeidsmiljølovens §§ 8 nr. 3 og 4, 9 nr. 2, 11 nr. 4, 12 nr. 5 og 14 tredje ledd.

DatoFOR-1982-06-04-959
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
PublisertI 1982 s 284
Ikrafttredelse21.07.1982
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1977-02-04-4-§8, LOV-1977-02-04-4-§9, LOV-1977-02-04-4-§11, LOV-1977-02-04-4-§12, LOV-1977-02-04-4-§14
Kunngjort
KorttittelForskrift om delegering etter AML

Fastsatt ved kgl.res. av 4. juni 1982. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

1.Myndighet til å gi nærmere bestemmelser etter §§ 8 nr. 3 og 4, 9 nr. 2, 11 nr. 4, 12 nr. 5 og 14, tredje ledd i lov av 4. februar 1977 om arbeidervern og arbeidsmiljø m.v. delegeres Direktoratet for arbeidstilsynet og Oljedirektoratet innen sine respektive ansvarsområder.
2.Det forutsettes at saker innen det delegerte myndighetsområde som er av særlig viktighet eller av prinsipiell interesse forelegges Kommunal- og arbeidsdepartementet under planleggingen.
3.Kommunal- og arbeidsdepartementet får fullmakt til å foreta endringer i delegasjonen.