Ikrafttredelse av lov 17. desember 1982 nr. 86 om rettsgebyr. Delegering av myndighet. Oppheving av forskrifter i medhold av sportelloven.

DatoFOR-1983-02-11-84
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertI 1983 95
Ikrafttredelse01.03.1983
Sist endretFOR-1989-12-22-1282
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1898-11-28-§2, LOV-1915-08-13-5-§105a, LOV-1915-08-13-7-§18, LOV-1915-08-13-7-§26, LOV-1915-08-13-7-§60, LOV-1917-06-01-1-§20a, LOV-1918-05-31-2-§24, LOV-1982-12-17-86-§2, LOV-1982-12-17-86-§3, LOV-1994-06-24-39-§476
Kunngjort
KorttittelIkrafttr. av rettsgebyrloven - delegering

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. av 11. februar 1983 med hjemmel i lov 28. november 1898 om Umyndiggjørelse § 2, lov 13. august 1915 nr. 5 om domstolene § 105a, lov 1. juni 1917 nr. 1 om skjønn og ekspropriasjonssaker § 20a, lov 17. desember 1982 nr. 86 om rettsgebyr § 2 og 3 3 og lov 24 juni 1994 nr. 39 om sjøfarten § 476. Fremmet av Justis- og politidepartementet. Endret 22 des 1989 nr. 1282.

I

Loven trer i kraft fra 1. mars 1983.

II

Kongens myndighet etter lov 20. juli 1893 nr 1 om Sjøfarten § 305 fjerde ledd, lov 28. november 1898 om Umyndiggjørelse § 2 tredje ledd, lov 13. august 1915 nr 5 om domstolene § 105 a første ledds første punktum og annet ledd, lov 13. august 1915 nr 7 om tvangsfullbyrdelse §§ 18 sjette ledd, 26 tredje ledd og 60 fjerde ledd, lov 1. juni 1917 nr 1 om skjønn og ekspropriasjonssaker § 20 a og lov 31. mai 1918 nr 2 om indgaaelse og opløsning av egteskap § 24 første ledd og etter lov 17. desember 1982 nr 86 om rettsgebyr §§ 2 fjerde ledd og 3 fjerde ledd delegeres til Justisdepartementet. Kongens myndighet etter lov 13. august 1915 nr 5 om domstolene § 105 a første ledd annet punktum delegeres til Justis- og politidepartementet.

III

Fra den tid loven trer ikraft oppheves følgende forskrifter gitt ved kgl.res. i medhold av lov 18. desember 1959 nr. 11 om betaling for rettsforretninger (sportelloven)§§ 2, 29, 32, 49, 51, 62 og 65:

1.Forskrifter av 11. mars 1960, med senere endring av 13. november 1964, 19. desember 1969, 26. april 1973 og 18. januar 1980.
2.Forskrifter av 21. november 1980 med senere endring av 4. desember 1981 om gebyr for tinglysing, registrering eller anmerkning i grunnbok, løsøreregisteret eller skipsregister og for utskrifter av disse registre.