Ikrafttredelse av lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven), endret ved lov 15. april 1983 nr. 21. Delegering av myndighet.

DatoFOR-1983-07-08-1245
DepartementKlima- og miljødepartementet
PublisertAvd I 1983 596
Ikrafttredelse01.10.1983
Sist endretFOR-2013-12-19-1757 fra 01.01.2014
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1981-03-13-6-§81, LOV-1981-03-13-6-§89, LOV-1959-10-23-3-§2
Kunngjort
KorttittelIkrafttr. av forurensningsloven. Delegering.

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 8. juli 1983. Fremmet av Miljøverndepartementet (nå Klima- og miljødepartementet).
Endringer: Endret ved forskrift 19 des 2013 nr. 1757. 

1.Lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven), endret ved lov 15. april 1983 nr. 21, trer i kraft fra 1. oktober 1983.

Dette gjelder ikke § 40 første ledd, § 43, § 44, § 45, § 46 annet, tredje og fjerde ledd og § 47 for så vidt gjelder annen akutt forurensning enn oljeforurensning. Det samme gjelder klageadgang over kommunale vedtak etter forurensningsloven § 85 første ledd, for så vidt gjelder vedtak etter forurensningsloven § 26 tredje ledd, § 30 og § 34.

I medhold av forurensningsloven § 89 gis kommunene en frist til 1. januar 1985 til å gjennomføre de plikter som pålegges kommunene etter lovens § 26, § 29 og § 30. Klima- og miljødepartementet gis myndighet til, etter søknad, å forlenge denne fristen.

2.Forurensningsmyndighetens myndighet etter forurensningsloven, med unntak av myndigheten etter § 5 første ledd, delegeres til Klima- og miljødepartementet. Kongens myndighet etter lovens § 81 annet ledd og § 89 tredje punktum og oreigningsloven § 2 nr. 47, delegeres til Klima- og miljødepartementet. Samtidig overføres myndigheten etter oreigningsloven § 2 nr. 42 fra Sosialdepartementet til Klima- og miljødepartementet. Klima- og miljødepartementet delegeres også myndighet til å oppheve forskrifter av 22. desember 1961 om søknadsplikt og innholdet i og behandling og avgjørelse av søknader om røykskadekonsesjoner.
0Endret ved forskrift 19 des 2013 nr. 1757 (i kraft 1 jan 2014).