Forskrift om overføring av forvaltningsansvar for naturvernområder. Delegering av forvaltningsansvar til fylkesmannen.

DatoFOR-1983-07-26-1385
DepartementKlima- og miljødepartementet
PublisertI 1983 s 706
Ikrafttredelse01.01.1984
Sist endretFOR-2013-12-19-1757 fra 01.01.2014
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1970-06-19-63, LOV-1910-07-25-3, LOV-1954-12-01.
Kunngjort
KorttittelForskrift om forvaltning av naturvernområder

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. av 26. august 1983. Fremmet av Miljøverndepartementet (nå Klima- og miljødepartementet).
Endringer: Endret ved forskrift 19 des 2013 nr. 1757.

I

Innen hvert fylke tillegges vedkommende fylkesmann forvaltningsansvar for fredninger som er opprettet ved kongelig resolusjon, regjeringens resolusjon, Kronprinsregentens resolusjon, ministerpresidentens beslutning eller departementsvedtak i medhold av lov om naturfredning av 25. juli 1910 nr. 3, lov om naturvern av 1. desember 1954 og lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63 (med endringer).

Dette gjelder for alle: 

1.nasjonalparker unntatt Hardangervidda nasjonalpark
2.landskapsvernområder unntatt Skaupsjøen/Hardangerjøkulen og Møsvatn/Austfjell landskapsvernområder
3.naturreservater
4.naturminner
5.plante/dyrelivsfredninger
6.andre fredninger i medhold av de tidligere naturfredningslover og lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63. 

De tidligere fastsatte vernebestemmelsene endres i samsvar med dette.

II

1.Fylkesmannen gis fullmakt tilsvarende den som var gitt den tidligere forvaltningsmyndighet for vernebestemmelsene i henhold til det enkelte fredningsvedtak.
2.De punkter i vernebestemmelsene som tillegger Klima- og miljødepartementet dispensasjonsmyndighet eller tillegger Klima- og miljødepartementet myndighet til å godkjenne eventuelle skjøtselsplaner, delegeres til fylkesmannen.

Dispensasjonsmyndighet for nasjonalparkene på de punkter som følger av Klima- og miljødepartementets vedtak av 27. august 1979, 15. desember 1980 og for Dovrefjell nasjonalpark, forblir hos Direktoratet for statens skoger.

0Endret ved forskrift 19 des 2013 nr. 1757 (i kraft 1 jan 2014).

III

Denne resolusjon trer i kraft 1. januar 1984.