Forskrift om delegering av myndighet til fylkesmannen etter oreigningslovens § 5 til å gi oreigningsløyve etter lovens § 2.

DatoFOR-1983-08-19-2150
DepartementKommunal- og moderniseringsdepartementet
PublisertI 1984 s 771
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1959-10-23-3-§5
Kunngjort
KorttittelForsk. om del. til fylkesmenn - oreigningsl.

Ved kgl.res. av 8. juli 1983 nr. 1245 fikk Miljøverndepartementet myndighet til, fra 1. oktober 1983 å gi oreigningsløyve etter lov av 23. oktober 1959 nr. 3 om oreigning av fast eigedom § 2, 1. ledd, nr. 42 og 47.

I medhold av oreigningslovens § 5 ble denne myndigheten delegert til fylkesmannen ved Miljøverndepartementets rundskriv T-20/83 av 19. august 1983.