Resolusjon om Departementet for utviklingshjelp.

DatoFOR-1983-12-23-1830
DepartementUtenriksdepartementet
PublisertI 1983 s 1056
Ikrafttredelse
Sist endretFOR-1989-12-22-1273
Endrer
Gjelder for
HjemmelLOV-1814-05-17-§12
Kunngjort
KorttittelRes. om Departementet for utviklingshjelp

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. av 23 des. 1983 nr. 1830. St.prp. nr. 128 og nr. 1 Tillegg nr. 1 (1983-84). Ved res. 22 des 1989 nr. 1273 er departementet slått sammen med Utenriksdepartementet.

I

1.Med virkning fra 1. januar 1984 opprettes et nytt departement, Departementet for utviklingshjelp.
2.Med virkning fra 1. januar 1984 oppheves Instruks for Direktoratet for utviklingshjelp gitt ved kgl.res. av 11. mars 1977, endret ved kgl.res. 15. februar 1980.
3.Utenriksdepartementet bemyndiges til å utferdige ny instruks for Direktoratet for utviklingshjelp og til å oppnevne et råd for utviklingshjelp.