Ikrafttredelse av § 5 tredje ledd i lov av 3. juni 1983 nr. 50 om endringer i lov av 31. mai 1974 nr. 19 om konsesjon og om forkjøpsrett for det offentlige ved erverv av fast eiendom (konsesjonsloven). Delegering av myndighet.

DatoFOR-1984-01-20-213
DepartementLandbruks- og matdepartementet
PublisertI 1984 s 31
Ikrafttredelse20.01.1984
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1974-05-31-19-§29 jf LOV-2003-11-28-98-§22
Kunngjort
KorttittelIkrafttr. av endr. til konsesjonsloven

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. av 20. januar 1984. Fremmet av Landbruksdepartementet.

I

Lov av 3. juni 1983 nr. 50 om endringer i lov av 31. mai 1974 nr. 19 om konsesjon og om forkjøpsrett for det offentlige ved erverv av fast eiendom (konsesjonsloven), § 5, tredje ledd, trer i kraft straks.

II

Kgl.res. av 13. desember 1974 om ikrafttredelse av lov 31. mai 1974 nr. 19 om konsesjon og om forkjøpsrett for det offentlige ved erverv av fast eiendom (konsesjonsloven) og om delegasjon av myndighet etter loven, punkt 4 skal lyde: 

Den myndighet som for øvrig er tillagt Kongen i §§ 2, 3, 6, 11 annet ledd, 19, 20, 21, 23, 24 og 25 legges til Landbruksdepartementet.

Landbruksdepartementet kan delegere myndigheten videre til andre departement og andre organer med unntak av myndigheten etter § 2 femte ledds første punktum.