Forskrift Europeisk avtale om kjøre- og hviletid m.v. for mannskaper på kjøretøyer i internasjonal vegtransport (AETR). 

DatoFOR-1984-08-29-1662
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertI 1984 s 824
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1965-06-18-4-§13, LOV-1965-06-18-4-§20, LOV-1965-06-18-4-§21
Kunngjort
KorttittelDelegering til SD etter AETR

Samferdselsdepartementet har det administrative ansvar for gjennomføring av Europeisk avtale om kjøre- og hviletid m.v. for mannskaper på kjøretøyer i internasjonal vegtransport (AETR).

I henhold til kgl.res. av 11. desember 1970, fremmet av Utenriksdepartementet, ble avtalen undertegnet i Geneve 16. mars 1971. Stortingets samtykke til ratifikasjon ble gitt 24. mai 1971, jfr. St.prp. nr. 91 for 1970-71 og Innst.S. nr. 212 for 1970-71. I henhold til Kronprinsreg.res. av 10. september 1971, fremmet av Utenriksdepartementet, ble avtalen ratifisert 28. oktober 1971 og trådte i kraft for Norge 5. januar 1976. En endring (Endring 1) trådte i kraft 3. august 1983.

Avtalen og endringen er inntatt i Overenskomster med fremmede stater henholdsvis for 1976 s. 354 og 1983 s. 1232.