Forskrift om delegering til fylkesmannen av myndighet til å gi samtykke til ekspropriasjon av grunn m.v. til skytebaner.

DatoFOR-1984-10-19-1800
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertI 1984 910
Ikrafttredelse01.01.1985
Sist endretFOR-2000-10-30-1085 (fra 01.01.2001)
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1959-10-23-3-§2.
Kunngjort
KorttittelForskrift om delegering til fylkesmannen

Endret 30 okt 2000 nr. 1085.

Etter lov om oreigning av fast eigedom av 23. oktober 1959 nr. 3 § 2 nr. 40, jf. § 5, jf. kgl.res. av 24. januar 1964, avgjør Justisdepartementet søknader fra skytterlag tilsluttet Det frivillige skyttervesen om samtykke til ekspropriasjon til skytebanegrunn.

Justisdepartementet har bestemt at myndigheten delegeres videre til fylkesmannen med virkning fra 1. januar 1985.

Politidirektoratet er klageinstans over fylkesmannens avgjørelser i disse saker.

0Endret ved forskrift 30 okt 2000 nr. 1085 (i kraft 1 jan 2001, dog slik at saker innkommet Justisdepartementet før dette tidspunkt også kan avgjøres av departementet etter departementets nærmere bestemmelse).