Forskrift om delegering av myndighet til Landbruksdepartementet til å tilsette og konstituere i en del embeter og stillinger i etater under Landbruksdepartementet.

DatoFOR-1984-11-23-1945
DepartementLandbruks- og matdepartementet
PublisertI 1984 s 1084
Ikrafttredelse03.02.1985
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1814-05-17-§12
Kunngjort
KorttittelForskrift om delegering til Landbruksdep.

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl. res. av 23. nov. 1984. Fremmet av Landbruksdepartementet.

I

Kongens myndighet til å tilsette

a)overveterinær ved Norges Veterinærhøgskole og Veterinærinstituttet
b)underdirektør i Direktoratet for statens skoger
c)statsentomolog, statsmykolog og ugrasbiolog ved Statens plantevern

delegeres til Landbruksdepartementet.

II

Kongens myndighet til å meddele tjenestefrihet, unnlate utlysing og utferdige konstitusjon ved ledighet og ved permisjon for

a)professorat, dosentur og administrative stillinger i medhold av lov om Norges Veterinærhøgskole av 2. april 1976 nr. 16 §§ 14 og 15
b)professorat, dosentur og administrative stillinger i medhold av lov om Norges Landbrukshøgskole av 29. juni 1962 §§ 15 og 16.
c)fylkesveterinær i medhold av lov om veterinærer m.v. av 10. desember 1948 § 21

delegeres til Landbruksdepartementet forsåvidt gjelder konstitusjon i stillinger som professor, dosent og administrative stillinger ved Norges Veterinærhøgskole og Norges Landbrukshøgskole i inntil 2 år og for fylkesveterinær i inntil 1 år.

III

Kongens myndighet til å meddele tjenestefrihet, unnlate utlysing og utferdige konstitusjon ved ledighet og ved permisjon for

a)direktør ved Veterinærinstituttet
b)fylkeslandbrukssjefer i Jordbruksetaten
c)fylkesskogsjefer i Skogbruksetaten
d)fylkesjordskiftesjefer, jordskifteoverdommere og jordskiftedommere i Jordskifteverket
e)direktør ved Statens fagtjeneste for landbruket
f)reindriftssjef ved Reindriftsadministrasjonen
g)direktør og forskningssjef ved Norsk institutt for skogforskning
h)direktør ved Norges landbruksøkonomiske institutt
i)statsskogsjef i Direktoratet for statens skoger
j)direktør i Statens plantevern
k)direktør i Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd
l)direktør i Statens landbruksbank
m)direktør i Statens kornforretning

delegeres til Landbruksdepartementet forsåvidt gjelder konstitusjon i ovennevnte stillinger i inntil 1 år.