Delegering av myndighet til Finansdepartementet etter lov om Norges Bank.

DatoFOR-1985-06-21-1180
DepartementFinansdepartementet
PublisertAvd I 1985 Nr. 12
Ikrafttredelse21.06.1985
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1985-05-24-28-§6, LOV-1985-05-24-28-§7, LOV-1985-05-24-28-§17, LOV-1985-05-24-28-§24, LOV-1985-05-24-28-§25, LOV-1985-05-24-28-§26, LOV-1985-05-24-28-§29
Kunngjort
KorttittelDeleg. etter sentralbankloven

Fastsatt ved kgl.res. av 21. juni 1985. Fremmet av Finans- og tolldepartementet. 

Kongens myndighet etter lov 24. mai 1985 om Norges Bank og pengevesenet på følgende områder delegers til Finansdepartementet:

1.§ 6 sjette ledd, hvoretter Kongen kan gi forskrifter om hovedstyremedlemmenes forhold til andre kredittinstitusjoner og bedrifter.
2.§ 6 syvende ledd, hvoretter Kongen fastsetter sentralbanksjefens og visesentralbanksjefens godtgjørelse og pensjon og de øvrige hovedstyremedlemmers godtgjøresle.
3.§ 7 syvende ledd, hvoretter Kongen fastsetter godtgjørelse for representantskapets medlemmer.
4.§ 17, hvoretter Kongen kan bestemme i hvilken utstrekning banken skal utføre bankforretninger for staten, statsbanker og offentlige fond og yte tjenester ved opptak av statslån og forvaltning av statsgjeld.
5.§ 24, hvoretter Kongen kan gi forskrifter om plassering av de offisielle reserver.
6.§ 25 andre ledd, hvoretter banken skal forestå valutaforretninger for staten og statlige institusjoner i den utstrekning Kongen bestemmer.
7.§ 26, hvoretter Kongen skal godkjenne internasjonale avtaler banken inngår om innskudds-, kreditt- og garantiordninger med utenlandske sentralbanker mv.
8.§ 29 tredje ledd, hvoretter Kongen gir nærmere regler om oppnevnelse til bankens organer for første gang.