Ikrafttredelse av konkursloven og dekningsloven og om delegering av myndighet.

DatoFOR-1985-07-12-1435
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertI 1985 s 965
Ikrafttredelse01.01.1986
Sist endretFOR-2003-02-14-145
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1984-06-08-58, LOV-1984-06-08-59
Kunngjort
KorttittelIkrafttr. av konkursloven og dekningsloven m.m.

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. av 12. juli 1985. Fremmet av Justis- og politidepartementet. Endret 14 feb 2003 nr. 145.

I

Lov 8 juni 1984 nr 58 om gjeldsforhandling og konkurs (konkursloven) og lov 8 juni 1984 nr 59 om fordringshavernes dekningsrett (dekningsloven) trer i kraft fra 1 januar 1986, unntatt sistnevnte lovs kapittel 4.

II

1.Kongens myndiget etter konkursloven § 73 første ledd og § 162 og dekningsloven § 2-7 femte ledd og § 3-4 tredje ledd delegeres til Justisdepartementet. Departementet gis herunder myndighet til å oppheve og endre kgl.res. 27 juni 1975 om utlegg ved lønnstrekk o l i særlige tilfelle.
2.Kongens myndighet etter konkursloven § 8 fjerde ledd og § 84 fjerde ledd delegeres til Kommunal- og arbeidsdepartementet, som kan delegere myndighet videre til Bedriftsdemokratinemnda.

III

Lov 18 august 1911 nr 8 om skatt på formue og inntekt (skatteloven) § 129 siste ledd siste punktum oppheves.

IV

0Opphevet ved forskrift 14 feb 2003 nr. 145.