Endring vedrørende delegering av myndighet etter sjøfartsloven (kjenningssignal - fiskerifartøyer).

DatoFOR-1985-07-12-1442
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 1985 970
Ikrafttredelse12.07.1985
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1893-07-20-1-§9, LOV-1994-06-24-39-§512
Kunngjort
KorttittelEndr. delegering etter sjøfartsloven

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. av 12. juli 1985. Fremmet av Fiskeridepartementet.

I

Fiskeridepartementet bemyndiges til å gi forskrifter om retroreflekterende merker (kjenningssignal) på fiskefartøyer i medhold av § 9 i lov om sjøfarten av 20. juli 1893 nr. 1.

Den myndighet Handelsdepartementet har fått delegert ved kgl.res. 6. oktober 1972 begrenses tilsvarende.

II

Denne resolusjon trer i kraft straks.