Ikrafttredelse av lov av 7. juni 1985 nr. 52 om endring i arve- og skiftelovgivningen, veksel- og sjekklovene m.m. Delegering av myndighet.

DatoFOR-1985-09-06-1690
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertI 1985 Nr. 16
Ikrafttredelse01.10.1985
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1985-06-07-52 jf LOV-1932-05-27-2-§54a, LOV-1932-05-27-3-§48a
Kunngjort
KorttittelDelegering etter vekselloven og sjekkloven

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. av 6. september 1985. Fremmet av Justis- og politidepartementet.

I

Lov 7. juni 1985 nr. 52 om endringer i arve- og skiftelovgivningen, veksel- og sjekklovene m.m. del I, II, V, VI, VII og VIII trer i kraft 1. oktober 1985.

Lovens del IX og X trer i kraft 1. januar 1986.

I medhold av lovens del XI tredje ledd bestemmes at også kirkelig dåps- eller fødselsattest inntil videre kan godtas som bevis etter ekteskapsloven § 13 nr. 1 første punktum.

II

Kongens myndighet etter lov 27. mai 1932 nr. 2 om veksler § 54 a og lov 27. mai 1932 nr. 3 om chekker § 48 a delegeres til Justisdepartementet.