Forskrift om delegering av myndighet til Finansdepartementet etter lov om verdipapirhandel.

DatoFOR-1985-09-20-1706
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 1985 s 1096
Ikrafttredelse14.11.1985
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1985-06-14-61
Kunngjort
KorttittelForskrift om delegering etter vphl

Fastsatt ved kgl.res. av 20. september 1985. Fremmet av Finans- og tolldepartementet. 

Kongens myndighet etter lov 14. juni 1985 nr. 61 om verdipapirhandel delegeres til Finansdepartementet på følgende områder:

1.§ 1 annet ledd om at Kongen kan bestemme at en eller flere av lovens bestemmelser skal gis anvendelse på andeler i andre selskaper eller foretak;
2.§ 4 annet ledd annet punktum om at Kongen kan tillate andre enn fondsmeglerforetak å medvirke som mellommann ved omsetning av obligasjoner;
3.§ 8 annet ledd første punktum om at Kongen kan pålegge foretak eller institusjoner med ansatte som i stilling får kunnskap om fortrolig selskapsinformasjon, å gi melding om slike ansattes verdipapirhandel til Verdipapirkontrollen og Børskomitéen;
4.§ 8 annet ledd annet punktum om at Kongen fastsetter hvilke ansatte og hvilke verdipapirer meldeplikten gjelder;
5.§ 8 tredje ledd første punktum om at Kongen kan gi forskrifter om foretaks, institusjoners og ansattes meldeplikt etter bestemmelsene i paragrafen;
6.§ 8 tredje ledd annet punktum om at Kongen kan bestemme at visse foretak skal være unntatt fra hovedregelen om meldepliktig verdipapirhandel i første ledd;
7.§ 9 femte ledd om at Kongen kan gi forskrifter om opplysninger i og utforming av tegningsinnbydelse, prospekter o.s.v.;
8.§ 14 annet ledd om at Kongen kan gi fondsmeglerforetak tillatelse til å opprette filial eller datterselskap i utlandet;
9.§ 20 annet ledd første punktum om at Kongen kan fastsette forskrifter for den samlede anskaffelsesverdi av den beholdning av verdipapirer et fondsmeglerforetak til enhver tid kan ha;
10.§ 20 annet ledd annet punktum om at Kongen kan fastsette forskrifter for fondsmeglerforetakenes opplysninger til Verdipapirkontrollen vedrørende verdipapirhandel for egen regning;
11.§ 20 tredje ledd annet punktum om at Kongen kan ved forskrift gjøre unntak om kravet om bruk av motmegler ved fondsmeglerforetakenes egenhandel;
12.§ 23 første ledd annet punktum om at Kongen ved forskrift eller i det enkelte tilfelle kan treffe vedtak om organiseringen av den delen av fondsmeglerforetakets virksomhet som ikke er fondsmegling;
13.§ 24 annet ledd om at Kongen i særlige tilfelle kan gjøre unntak fra forbudet mot at fondsmegler og andre ansatte har tillitsverv i børsnoterte foretak og forvaltningsselskap for aksjefond;
14.§ 25 tredje ledd første punktum om at Kongen kan gi forskrifter om fondsmeglerforetakenes deltagelse i garantistillelse ved emisjoner;
15.§ 25 tredje ledd annet punktum om at Kongen kan gi forskrifter om salg av verdipapirer som et fondsmeglerforetak har måttet overta som følge av garantistillelse;
16.§ 27 annet ledd om at Kongen kan fastsette forskrifter om fondsmeglerforetakets plikt til å gi børsen opplysninger om dets omsetning utenfor børs av børsnoterte verdipapirer;
17.§ 52 fjerde ledd om at Kongen fastsetter forskrifter om frister for partenes ytelser og
18.§ 63 tredje ledd om at Kongen fastsetter nærmere overgangsregler.