Ikrafttredelse av lov 14. juni 1985 nr. 70 om endringer i lov 4. juni 1976 nr. 59 om aksjeselskaper (Verdipapirsentralen). Delegering av myndighet.

DatoFOR-1985-11-22-1986
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertI 1985 s 1215
Ikrafttredelse01.12.1985
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1976-06-04-59-§19-1 jf LOV-1997-06-13-44-§21-2
Kunngjort
KorttittelDelegering etter aksjeloven.

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. av 22. november 1985. Fremmet av Justis- og politidepartementet.

I

Loven trer i kraft fra 1 desember 1985.

II

1)Kongens myndighet etter aksjeloven § 3-14 (ny) første ledd delegeres til Finansdepartementet.
2)Kongens myndighet etter aksjeloven §§ 3-13 (ny) fjerde ledd og 3-14 (ny) fjerde ledd delegeres til Justisdepartementet.