Ikrafttredelse av selskapsloven av 21. juni 1985 nr. 83. Delegering av myndighet.

DatoFOR-1985-12-13-2091
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertI 1985 s 1299
Ikrafttredelse13.02.1986
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1985-06-21-83-§2-10, LOV-1985-06-21-83-§2-13, LOV-1985-06-21-83-§3-4, LOV-1985-06-21-83-§3-17, LOV-1985-06-21-83-§4-1, LOV-1985-06-21-83-§4-2
Kunngjort
KorttittelIkrafttredelse av selskapsloven. Delegering

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. 13. desember 1985. Fremmet av Justis- og politidepartementet.

I

1.Loven trer i kraft fra 1. juli 1986.
2.Lovens § 4-3 nr. 11 om endringer i lov 13. mai 1977 nr. 35 om regnskapsplikt m.v. (regnskapsloven) gjelder for regnskapsår som påbegynnes 1. juli 1986 eller senere. Endringene i regnskapsloven kap. 3 (årsoppgjør) gjelder likevel først for årsoppgjør som avsluttes pr. 30. juni 1987 eller senere.

II

1.Kongens myndighet etter lovens § 2-10 jfr. § 2-13 annet ledd delegeres til Kommunal- og arbeidsdepartementet, som kan delegere myndigheten videre til Bedriftsdemokratinemnda.
2.Kongens myndighet etter lovens § 3-4 annet ledd bokstav h tredje punktum og § 4-2 bokstav h annet ledd delegeres til Finansdepartementet.
3.Kongens myndighet etter lovens § 3-17 tredje ledd delegeres til Handelsdepartementet.