Forskrift om delegering av myndighet etter straffeprosessloven §§ 78, 107 og 107 d.

DatoFOR-1985-12-13-2095
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertI 1985 s 1303
Ikrafttredelse13.02.1986
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1981-05-22-25-§78, LOV-1981-05-22-25-§107, LOV-1981-05-22-25-§107d
Kunngjort
KorttittelForskrift om delegering, straffeprosessloven

Fastsatt ved kgl.res. av 13. desember 1985. Fremmet av Justis- og politidepartementet. 

Kongens myndighet etter følgende bestemmelser delegeres til Justis- og politidepartementet:

Lov 22. mai 1981 nr. 25 om rettergangsmåten i straffesaker (straffeprosessloven): § 78, § 107, § 107 D