Forskrift om ikrafttredelse av lov 7. juni 1985 nr. 51 om utmarkskommisjon for Nordland og Troms. Delegering av myndighet.

DatoFOR-1986-01-17-37
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertI 1986 s 50
Ikrafttredelse01.02.1986
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1985-06-07-51-§3, LOV-1985-06-07-51-§14
Kunngjort
KorttittelDelegering til JD etter utmarkskommisjonsloven

Fastsatt ved kgl.res. av 17. januar 1986 med hjemmel i lov 7. juni 1985 nr. 51 om utmarkskommisjon for Nordland og Troms § 3, § 19 og § 20. Fremmet av Justis- og politidepartementet. 

Loven settes i kraft 1. februar 1986.

Kongens myndighet etter loven § 3 til å oppnevne kommisjonsmedlemmer delegeres til Justisdepartementet. Når antallet faste varamedlemmer ikke er tilstrekkelig, kan Justisdepartementet tilkalle settedommere for den enkelte sak eller for et avgrenset tidsrom.

Kongens myndighet etter loven § 14 til å gi nærmere regler om kommisjonen delegeres til Justisdepartementet.

Utvalget for statseiendom i Nordland og Troms oppnevnt ved kgl.res. 11 juni 1971 oppløses.