Forskrift om delvis ikrafttredelse av lov av 7. juni 1985 nr. 57 om endring i lov 4. feb. 1977 nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø. Forskrift om verneombud og arbeidsmiljø og forskrift om tvangsmulkt gjøres gjeldende for luftfart.

DatoFOR-1986-02-21-539
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
PublisertI 1986 s
Ikrafttredelse01.04.1986
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1977-02-04-4-§2
Kunngjort
KorttittelForskr. om verneombud/arbeidsmiljø, luftfart

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. 21. februar 1986. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet.

I

§ 2 nr. 2 b og § 2 nr. 4 i lov 7. juni 1985 nr. 57 om endringer i lov 4. februar 1977 nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø trer i kraft 1. april 1986.

II

Med hjemmel i § 10 i forskrifter til § 2 nr. 4 i lov 4. februar 1977 nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø m.v. fastsettes at følgende forskrifter gjøres gjeldende fra 1. april 1986 for luftfart som omfattes av arbeidsmiljøloven:

-Forskrift om verneombud og arbeidsmiljøutvalg fastsatt ved kgl.res. 29. april 1977 i medhold av lov av 4. februar 1977 nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø m.v. § 3 nr. 2, §§ 23-26 og § 29 nr. 2.
-Forskrifter om tvangsmulkt fastsatt ved kgl.res. 3. juni 1977 i medhold av lov 4. februar 1977 nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø § 78 femte ledd.