Forskrift om delegering etter plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 nr. 77.

DatoFOR-1986-06-20-1284
DepartementKommunal- og moderniseringsdepartementet
PublisertI 1986 s 495
Ikrafttredelse01.07.1986
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1985-06-14-77
Kunngjort
KorttittelForskr. om delegering etter plan og bygningsloven

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. av 20. juni 1986. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet.

I

Plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 nr. 77 med endringer ved lov av 20. juni 1986 nr. 37, med unntak av § 106 a, trer i kraft 1. juli 1986.

II

1.Den myndighet som i plan- og bygningsloven § 60 annet ledd er tillagt departementet til å oppnevne formenn med personlige varamenn i særskilte skjønnsretter for bygningssaker, legges til Justisdepartementet.
2.Den myndighet som er tillagt departementet i plan- og bygningsloven kapitler III-VII, legges til Miljøverndepartementet.
3.Den myndighet som er tillagt departementet i plan- og bygningslovens kapitler I, II og XX legges - for så vidt myndigheten gjelder lovens kapitler III-VII - til Miljøverndepartementet.
4.Med de begrensninger som følger av pkt. 1-3, skal den myndighet som i plan- og bygningsloven er tillagt departementet, høre under Kommunal- og arbeidsdepartementet.