Ikraftsetjing av lov 14. mars 1986 nr. 9 om endringar i lov 30. mai 1975 nr. 20 om tomtefeste. Delegering av fullmakt.

DatoFOR-1986-12-05-2161
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertI 1986 824
Ikrafttredelse01.01.1987
Sist endret
Endrer
Gjelder for
HjemmelLOV-1975-05-30-20
Kunngjort
KorttittelForskrift om delegering etter tomtefestelov

Fastsett ved kgl.res. 5. desember 1986. Fremja av Justis- og politidepartementet. 

Lova tar til å gjelde 1. januar 1987.

Delegering.

Justisdepartementet skal ha fullmakta som er lagt til Kongen i § 33. I saker etter § 33 avgjer Justisdepartementet og spørsmål etter § 10 andre, tredje, fjerde og femte ledd.

Delegeringen i kgl.res. 17. desember 1975 vert oppheva for så vidt gjeld § 33 og § 10 i saker etter § 33.