Forskrift om delegering av myndighet etter naturvernloven m.v. til Klima- og miljødepartementet for fredningsvedtak

DatoFOR-1987-07-03-572
DepartementKlima- og miljødepartementet
PublisertI 1987 s 609
Ikrafttredelse03.07.1987
Sist endretFOR-2013-12-19-1757 fra 01.01.2014
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§4, LOV-1970-06-19-63-§6, LOV-1970-06-19-63-§10, LOV-1970-06-19-63-§12, LOV-1970-06-19-63-§13, LOV-1970-06-19-63-§14, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22, LOV-1970-06-19-63-§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelDelegering etter naturvernloven, fredningsvedtak

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. av 3. juli 1987. Fremmet av Miljøverndepartementet (nå Klima- og miljødepartementet).
Endringer: Endret ved forskrift 19 des 2013 nr. 1757. 

Kongens myndighet etter lov om naturvern 19. juni 1970 nr. 63 § 4, § 6, § 10, § 12, § 13, § 14, § 21, § 22 og § 23 delegeres til Klima- og miljødepartementet forsåvidt gjelder:

1.endringer i verneområdets navn;
2.retting av feil og unøyaktigheter i beskrivelsen av det vernete område;
3.grenseendringer som omfatter mindre arealer (utvidelser eller innskrenkninger);
4.bestemmelser om skjøtsel forsåvidt det ikke etter annen bestemmelse er lagt til fylkesmannen eller annen forvaltningsmyndighet;
5.bestemmelser om merking mv. etter § 21;
6.bestemmelser om ferdselsregulering etter § 22 første ledd;
7.dispensasjon etter § 23 forsåvidt ikke dispensasjonsmyndigheten etter annen bestemmelse er lagt til fylkesmannen eller annen forvaltningsmyndighet;
8.andre endringer i vernebestemmelsene som ikke strider mot formålet med vernet;
9.oppheving av eldre fredninger der verneformålet er bortfalt.

Delegeringen gjelder tilsvarende i forhold til vernevedtak truffet i medhold av lov om naturfredning 25. juli 1910 nr. 3 og lov om naturvern 1. desember 1954 nr. 2.

Delegeringen trer i kraft straks. Samtidig oppheves kgl.res. 18. desember 1980.

0Endret ved forskrift 19 des 2013 nr. 1757 (i kraft 1 jan 2014).