Forskrift om delegering av myndighet etter § 25 i oreigningsloven ved ekspropriasjon etter plan- og bygningsloven.

DatoFOR-1987-10-02-776
DepartementKommunal- og moderniseringsdepartementet
PublisertI 1987 s 763
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1959-10-23-3-§25, LOV-1985-06-14-77.
Kunngjort
KorttittelDelegering etter oreigningsloven

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. av 2. oktober 1987. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet.

I

Kongens myndighet i lov 23. oktober 1959 nr. 3 om oreigning av fast eiendom § 25 delegeres til Kommunal- og arbeidsdepartementet når oreigningsinngrepet skjer med hjemmel i plan og bygningsloven 14. juni 1985.

Kommunal- og arbeidsdepartementet kan delegere denne myndighet videre til fylkesmannen.

II

Samtidig oppheves kgl.res. 2. september 1960 og kgl.res. 15. april 1977 del I nr. 4 vedrørende delegering av myndighet etter oreigningsloven § 25 for så vidt hjemmelen for ekspropriasjon var henholdsvis 19. juli 1946 om ekspropriasjon og byggeforbud vedkommende grunnarealer mv., lov 22. februar 1924 om bygningsvesenet eller bygningsloven 18. juni 1965.

Resolusjonene skal likevel gjelde når saken blir behandlet etter den eldre lovgivning, jfr. plan- og bygningsloven kap. XX bl. a. § 119.