Ikrafttredelse av lov av 21. mai 1971 nr. 47 om brannfarlige varer for Svalbard med endringsbestemmelser.

DatoFOR-1987-10-30-840
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
PublisertI 1987 795
Ikrafttredelse30.12.1987
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1971-05-21-47-§48.
Kunngjort
KorttittelForskrift om brannvern på Svalbard

Fastsatt ved kgl.res. av 30. oktober 1987. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Lov av 21. mai 1971 nr. 47 om brannfarlige varer med tilhørende forskrifter, retningslinjer m.v. som er gitt i medhold av loven, trer i kraft for Svalbard fra 1. januar 1988. I medhold av lovens § 1, siste ledd, fastsettes følgende endringer.

1.For Svalbard skal funksjoner og den tilsynsmyndighet som i henhold til ovennevnte lov og tilhørende forskrifter er lagt til det kommunale brannstyret, formannskapet eller brannsjefen, tilligge Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern. Sysselmannen kan ivareta disse funksjoner og denne tilsynsmyndighet når Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern ikke er tilstede på Svalbard. Søknader til Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern sendes til Sysselmannen, som kan avgi uttalelse i saken.
2.Enhver bedrift eller person som har befatning med brannfarlige varer eller innretninger som er underlagt lov om brannfarlige varer, er på forespørsel fra tilsynsmyndigheten forpliktet til å gi de opplysninger tilsynsmyndigheten trenger for å vurdere om virksomheten eller innretningen er av en slik art at den må ha tillatelse eller godkjenning etter lov om brannfarlige varer.
3.Søknad om tillatelse som skal gis av departementet eller Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern etter § 27 eller § 29 i lov om brannfarlige varer, skal forelegges Sysselmannen i uttalelse. Sysselmannen skal sørge for at berørte parter i nødvendig grad er orientert om saken og kan avgi uttalelse. Uttalelse fra Sysselmannen og eventuelle andre berørte parter erstatter uttalelse fra formannskap/kommunestyre som omhandlet i forskrift om brannfarlige varer § 12-9.
4.Merking av emballasje, transportkjøretøy, tanker m.v. for brannfarlige stoffer og produkter skal skje på de språk og etter de merkesystemer som er påkrevet for å advare personer som kan få befatning med varen.
5.Kapittel 8 i lov om brannfarlige varer gjelder så langt det passer.
6.Departementet kan pålegge den som har eller søker om godkjenning eller tillatelse etter lov om brannfarlige varer, eller som har befatning med slike varer, å refundere tilsynsmyndighetens utgifter ved tilsyn m.v.
7.De tillatelser som er gitt med hjemmel i forskrifter angående ildsfarlige gjenstander på Svalbard, fastsatt ved kgl.res. av 1. mars 1929, skal fortsatt gjelde inntil det skjer utvidelser eller andre endringer i det forhold det er gitt tillatelse til.
8.§ 3-3, første ledd i forskrift til lov om brannfarlige varer skal ikke gjelde for Svalbard.