Ikrafttredelse av lov av 14. juni 1974 nr. 39 om eksplosive varer for Svalbard med endringsbestemmelser.

DatoFOR-1987-10-30-841
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
PublisertI 1987 s 796
Ikrafttredelse30.12.1987
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1974-06-14-39-§1, LOV-1974-06-14-39-§45
Kunngjort
KorttittelForskrift om eksplosiver på Svalbard

Fastsatt ved kgl.res. av 30. oktober 1987. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet.

Lov av 14. juni 1974 nr. 39 om eksplosive varer med tilhørende forskrifter, retningslinjer m.v. som er gitt i medhold av loven, trer i kraft for Svalbard fra 1. januar 1988. I medhold av lovens § 1, siste ledd, fastsettes følgende endringer:

1.For Svalbard skal de funksjoner og den tilsynsmyndighet som i henhold til ovennevnte lov og tilhørende forskrifter er lagt til det kommunale brannstyret eller brannsjefen, tilligge Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern. Sysselmannen kan ivareta disse funksjoner og denne tilsynsmyndighet når Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern ikke er tilstede på Svalbard. Søknad til Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern sendes Sysselmannen, som kan avgi uttalelse i saken.
2.Enhver bedrift eller person som har befatning med eksplosive varer eller innretninger som er underlagt lov om eksplosive varer, er på forespørsel fra tilsynsmyndigheten forpliktet til å gi de opplysninger som tilsynsmyndigheten trenger for å vurdere om virksomheten eller innretningen er av en slik art at den må ha tillatelse eller godkjenning etter lov om eksplosive varer.
3.Merking av emballasje, transportkjøretøy og oppbevaringssted for eksplosiv vare skal skje på de språk og etter de merkesystemer som er påkrevet for å advare personer som kan få befatning med varen.
4.§§ 26, 32 og 33 i lov om eksplosive varer, samt kapittel 9 i forskrifter om eksplosive varer av 22. mars 1977, skal ikke gjelde for Svalbard.
5.Kapittel 11 i lov om eksplosive varer gjelder så langt det passer.
6.Departementet kan pålegge den som har eller søker om godkjenning eller tillatelse etter lov om eksplosive varer, eller som har befatning med slike varer, å refundere tilsynsmyndighetens utgifter ved tilsyn m.v.
7.De tillatelser som er gitt med hjemmel i forskrift angående ildsfarlige gjenstander på Svalbard, fastsatt ved kgl.res. av 1. mars 1929, skal fortsatt gjelde inntil det skjer utvidelser eller andre endringer i det forhold det er gitt tillatelse til.
8.Kravet om godkjenning i § 12-1 i forskrift til lov om eksplosive varer av 22. mars 1977 gjelder ikke for utenlandske brukere av sprengstoff, krutt og tennmidler til sprengningsformål på Svalbard når brukerne har tilsvarende utenlandske godkjenning.

Fra det tidspunkt lov om eksplosive varer med tilhørende forskrifter, retningslinjer m.v. trer i kraft for Svalbard, oppheves:

-Forskrifter angående ildsfarlige gjenstander på Svalbard, fastsatt ved kgl.res. 1. mars 1929.
-Kronprinsregentens res. av 13. november 1964 om tilsynsfunksjoner etter kgl.res. av 1. mars 1919.
-Kommunal- og arbeidsdepartementets delegeringsvedtak av 7. juni 1966 vedrørende godkjennelse av sprengstoff til bruk i kullgruver.
-Forskrift om bruk av sprengstoff på Svalbard, fastsatt av Kommunal- og arbeidsdepartementet 19. august 1971.