Sammenslåing av Utenriksdepartementet og Handelsdepartementet. Delegering av myndighet.

DatoFOR-1987-12-18-970
DepartementStatsministerens kontor
PublisertI 1987 s 993
Ikrafttredelse18.12.1987
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1814-05-17-§12.
Kunngjort
KorttittelSammenslåing av Utenriks- og Handelsdep.

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. av 18. desember 1987. Fremmet av Statsministeren.

I

1.Utenriksdepartementet og Departementet for handel og skipsfart slås sammen til ett departement, Utenriksdepartementet, med funksjoner og myndighetsområde.
4.Forvaltningsansvaret for de lover som er vist i oversikt overføres fra Departementet for handel og skipsfart til Utenriksdepartementet.
5.Forvaltningsansvaret for de lover som er vist i oversikt overføres fra Departementet for handel- og skipsfart til Finans- og tolldepartementet.
6.I de forskrifter, bestemmelser, instrukser, avtaler m.v. som er fastsatt eller godkjent ved kgl.res. skal betegnelsen Departementet for handel og skipsfart erstattes med Utenriksdepartementet i de tilfeller hvor ansvarsområdet overføres til det nye Utenriksdepartementet.

Utenriksdepartementet gis fullmakt til å foreta den nødvendige endring i disse forskrifter som følger av sammenslutningen.

7.Forvaltningsansvaret for de styrer, råd og utvalg som er knyttet til de saksfelt og enheter som overføres fra Departementet for handel og skipsfart til Utenriksdepartementet legges til Utenriksdepartementet.

Utenriksdepartementet gis fullmakt til å foreta de endringer i instrukser, mandat, representasjon m.v. som overføringen medfører.

Oversikt over lover under Handelsdepartementet som overføres til Utenriksdepartementet

-Lov av 20. juli 1893 nr. 1 om Sjøfarten.
-Lov av 9. juni 1903 nr. 7 om Statskontrol med Skibes Sjødygtighed m.v.
-Mellombels lov av 13. desember 1946 nr. 29 om innførsleforbod.
-Mellombels lov av 13. desember 1946 nr. 30 om utførsleforbod.
-Lov av 5. juli 1946 nr. 2 om erverv og bortfrakting av skip m.v.
-Lov av 19. desember 1952 nr. 2 om adgang til rekvisisjon av skip.
-Lov av 30. mai 1975 nr. 18 Sjømannslov.
-Lov av 23. mars 1956 nr. 3 om avgift på eksport til fremme av Norges eksportinteresser.
-Lov av 9. juni 1961 nr. 1 om skytevåpen og ammunisjon m.m. (for så vidt angår ervervsmessig utførsel).
-Lov av 19. juni 1964 nr. 20 om måling av fartøyer
-Lov av 16. juni 1967 nr. 3 om fullmakt for Kongen til å forby redere å gi opplysninger m.m. til utenlandske myndigheter.
-Lov av 7. juli 1967 nr. 1 om tiltak mot diskriminering i internasjonal skipsfart.
-Lov av 7. juli 1971 nr. 90 om mønstring av arbeidstakere på skip m.v.
-Lov av 19. desember 1975 nr. 69 om velferdstjenesten for handelsflåten og om endring i lov av 21. mars 1947 nr. 2 om skattlegging av sjøfolk.
-Lov av 3. juni 1977 nr. 50 om arbeidstiden på skip.
-Lov av 6. juni 1980 nr. 18 om gjennomføring av sanksjoner mot Iran.
-Lov av 5. juni 1981 nr. 42 om sertifikatpliktige stillinger på norske skip, borefartøy og andre flyttbare innretninger i sjøen (Sertifiseringsloven).
-Lov av 17. desember 1982 nr. 84 om sikre containere.
-Lov av 8. juni 1984 nr. 55 om linjekonferanser m.v.
-Lov av 20. juni 1986 nr. 33 om forbud mot salg, formidling m.v. av norsk petroleum til Sør-Afrika.
-Lov av 20. mars 1987 nr. 15 om økonomisk boikott av Sør-Afrika og Namibia for å bekjempe apartheid.
-Lov av 18. desember 1987 nr. 93 om kontroll med eksport av strategiske varer, tjenester og teknologi.

II

Overføring til Finans- og tolldepartementet av Kongens myndighet i bestemmelser i lov av 13. mai 1977 nr. 35 om regnskapsplikt m.v. (regnskapsloven), lov av 4. juni 1976 nr. 59 om aksjeselskaper, kap. 10 og 11 og lov av 14. mars 1964 nr. 2 om revisjon og regnskap. 

1.Kongens myndighet etter lov av 13. mai 1977 nr. 35 om regnskapsplikt m.v. (regnskapsloven) § 2 andre, tredje og fjerde ledd, § 3 første og tredje ledd, § 4 annet ledd, § 6 femte og sjette ledd, § 7, § 10 første ledd, § 11 andre og tredje ledd, § 16 sjette ledd, § 17 sjette og sjuende ledd, § 18 sjette ledd, § 19 annet ledd og § 22 første ledd legges til Finans- og tolldepartementet.
2.Kongens myndighet etter lov av 4. juni 1976 nr. 59 om aksjeselskaper § 10-2 annet ledd, § 10-3 annet ledd, § 11-3 annet ledd, § 11-5 sjette og sjuende ledd, § 11-6 femte ledd, § 11-8 annet ledd, § 11-13 sjette ledd, § 11-14 annet og følgende ledd og §§ 19-3 nr. 10 og 12 legges til Finans- og tolldepartementet.
3.Kongens myndighet etter lov av 14. mars 1964 nr. 2 om revisjon og revisorer § 16 legges til Finans- og tolldepartementet.

III

Overføringene trer i kraft fra 1. januar 1988.