Opprettelse av Næringsdepartementet og nedleggelse av Industridepartementet.

DatoFOR-1987-12-18-971
DepartementStatsministerens kontor
PublisertI 1987 s 995
Ikrafttredelse18.12.1987
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1814-05-17-§12.
Kunngjort
KorttittelOppr. av Næringsdep. og nedl. av Industridep

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. av 18. desember 1987. Fremmet av Statsministeren. 

Med virkning fra 1. januar 1988 nedlegges Industridepartementet og det opprettes et nytt departementet, Næringsdepartementet.

Lover

Forvaltning av følgende lover overføres fra Handelsdepartementet til Næringsdepartementet:

-Lov av 21. juni 1985 nr. 78 om registrering av foretak
-Lov av 21. juni 1985 nr. 79 om enerett til firma og andre forretningskjennetegn (forretningsloven)
-Lov av 21. juni 1985 nr. 80 om prokura
-Lov av 6. juni 1980 nr. 21 om handelsvirksomhet
-Lov av 31. oktober 1946 nr. 2 om mål og vekt 

Myndighet delegert Handelsdepartementet etter nedenfornevnte lover overføres til Næringsdepartementet:

-I lov av 4. juni 1976 nr. 59 om aksjeselskaper skal Handelsdepartementets myndighet etter følgende paragrafer (tildelt ved kgl.res. av 10. september 1976) overføres til Næringsdepartementet: §§ 2-1 annet ledd, 3-8 femte ledd, 8-5 første ledd, 8-19 annet ledd, 9-3 første ledd, 12-10 siste ledd, 18-2 første ledd, 19-3 nr. 1 annet ledd og 19-3 nr. 2 tredje ledd.
-I lov av 21. juni 1985 nr. 83 om ansvarlige selskaper og kommandittselskaper (selskapsloven) skal Handelsdepartementets myndighet etter § 3-17 tredje ledd (delegert til Handelsdepartementet) ved kgl.res. 13. desember 1985 nr. 2091) overføres til Næringsdepartementet. 

Forvaltning av følgende lover overføres fra Samferdselsdepartementet til Næringsdepartementet:

-Lov av 3. juni 1983 nr. 52 om overnattings- og serveringssteder (hotelloven) med ikrafttreden 1. juli 1983, fastsatt ved. kgl.res. av 17. juni 1983 nr. 1123.
-Lov av 12. juni 1981 nr. 72 om reisebyråer m.v. og endringslov av 1. mars 1985 nr. 4.

Forskrifter

Forvaltning av følgende forskrifter overføres fra Handelsdepartementet til Næringsdepartementet:

-Forskrift om registrering av foretak i Foretaksregisteret, fastsatt ved kgl.res. av 18. desember 1987.
-Forskrift om handel med og auksjonssalg av brukte eller kasserte ting, fastsatt ved kgl.res. av 15. oktober 1976.
-Forskrifter for tilvirkers oppkjøp av brukte eller kasserte ting, fastsatt ved kgl.res. av 5. januar 1940.
-Reglement for Justérvesenet, fastsatt av Handelsdepartementet 24. september 1949 i medhold av lov om mål og vekt av 31. oktober 1946.
-Forskrift om justérgebyrer, fastsatt av Handelsdepartementet 8. desember 1949 i medhold av lov om mål og vekt av 31. oktober 1946.
-Forskrift om måleenheter, fastsatt av Handelsdepartementet 10. juni 1977 i medhold av lov om mål og vekt av 31. oktober 1946.
-Forskrift om aksjebokens offentlighet, fastsatt av Handelsdepartementet 4. november 1976 i medhold av lov 4. juni 1976 nr. 59 om aksjeselskaper § 3-8 femte ledd.
-Forskrift om vedtekter for Fondet for markeds- og distribusjonsforskning, fastsatt ved kgl.res. av 25. juni 1971.
-Retningslinjer for støtte til dagligvarehandelen i utkantstrøk, fastsatt av Handelsdepartementet 29. januar 1976. 

Forvaltning av følgende forskrifter overføres fra Samferdselsdepartementet til Næringsdepartementet:

-Forskrift om krav til praksis og opplæring for styrer av overnattings- og serveringssteder, fastsatt av Samferdselsdepartementet 1. juli 1983 i medhold av lov av 3. juni 1983 nr. 52 om overnattings- og serveringssteder (hotelloven).
-Forskrift om orden og lukningstider for overnattings- og serveringssteder, fastsatt av Samferdselsdepartementet 1. juli 1983 i medhold av lov av 3. juni 1983 nr. 52 om overnattings- og serveringssteder (hotelloven).
-Forskrift for overnattings- og serveringssteder om tillatelse til å nytte betegnelsen turisthotell eller høyfjellshotell, fastsatt av Samferdselsdepartementet 1. juli 1983 i medhold av lov av 3. juni 1983 nr. 52 om overnattings- og serveringssteder (hotelloven).
-Tillegg til forskrifter av 6. juni 1958 om orden, utstyr og hygiene m.v. i hoteller, andre herberger og serveringssteder (campingforskrifter).
-Forskrift for stiftelsen Reisegarantifondet, fastsatt av Samferdselsdepartementet 1. april 1985 nr. 701 i medhold av lov 12. juni 1981 nr. 72 om reisebyråer m.v. med endringslov av 1. mars 1985, jfr. § 19, tredje ledd.
-Forskrift om drift av reisebyrå på Svalbard, fastsatt ved kgl.res. av 18. mars 1977.

Råd og utvalg

Følgende permanente råd overføres fra Kommunal- og arbeidsdepartementet til Næringsdepartementet:

-Byggefagrådet, opprettet ved kgl.res. av 6. september 1968. 

Følgende permanente råd og utvalg overføres fra Handelsdepartementet til Næringsdepartementet:

-Fondet for markeds- og distribusjonsforskning, opprettet ved kgl.res. av 25. juni 1971.
-Kontaktutvalget for varehandelen, opprettet av Handelsdepartementet i 1971 

Følgende interdepartementale utvalg overføres fra Samferdselsdepartementet til Næringsdepartementet:

-Samordningsutvalget, oppnevnt ved kgl.res. av 11. juni 1987.

Fond

Følgende fond overføres fra Samferdselsdepartementet til Næringsdepartementet:

-Statens hotellfond, opprettet ved stortingsvedtak av 31. oktober 1946.