Overføring av dispensasjonsfullmakt etter aksjeloven kapittel 12 om reservefond fra Forbruker- og administrasjonsdepartementet til Finans- og tolldepartementet.

DatoFOR-1988-04-22-307
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 1988 223
Ikrafttredelse01.05.1988
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1976-06-04-59-§12-3 jf LOV-1997-06-13-44-§21-2
Kunngjort
KorttittelOverføring av fullmakt etter aksjeloven

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. av 22. april 1988. Fremmet av Forbruker- og administrasjonsdepartementet

I

Fullmakten til Kongen i henhold til lov 4. juni 1976 nr. 59 om aksjeselskaper § 12-3 om å frita for plikten til å avsette reservefond m.v., som er delegert til Forbruker- og administrasjonsdepartementet ved kgl.res. av 10. september 1976, overføres til Finans- og tolldepartementet.

II

Vedtaket trer i kraft 1. mai 1988.