Delegering av myndighet etter tomtefesteloven.

DatoFOR-1988-05-20-361
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertI 1988 s 361
Ikrafttredelse01.07.1988
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1975-05-30-20-§33
Kunngjort
KorttittelDelegering av myndighet etter tomtefesteloven

Fastsatt ved kgl.res. av 20. mai 1988. Fremmet av Justis- og politidepartementet. 

Myndigheten til å samtykke i innløsning av festetomt etter tomtefestelovens § 33 delegeres til fylkesmannen. I saker etter § 33 avgjør fylkesmannen også spørsmål etter § 10 annet, tredje, fjerde og femte ledd.

Vedtaket trer i kraft 1. juli 1988 og gjelder saker hvor fylkesmannens forberedende behandling avsluttes etter dette tidspunkt.